• 1
  • 2
  • 3

Aktivity ČSK a ČVS k zastavení poklesu hladiny na dráze v Račicích

raciceVoda v račickém kanále trvale ubývá, v současné době (květen 2019) se nachází 170 cm pod projektovanou úrovní.  Svazy, ČSK a ČVS, spoluvlastnící areál v Račicích, podnikají více jak deset let aktivní kroky k tomu, aby mohly v budoucnu tento proces zastavit. Jedná se o kroky převážně právní, než technické. Jsou poměrně nákladné a hlavně zdlouhavé.

 Pokles hladiny úměrně odpovídá objemu těžby na plochách v těsném sousedství. Na místo vytěžené zeminy se rozlévají nová jezera spodní vody, přičemž tato voda se bere z celého okolního území, včetně našeho kanálu. Té je však v zemi limitované množství. Bezprostředně sousedící jezero v Dobříni, kde se nyní těží, je hlubší než závodní dráha a jeho hladina je níže, než hladina závodní dráhy, takže voda se přesouvá tam. V posledních několika letech na dráze průměrně ročně přicházíme o 30 centimetrů vody. Aby bylo možné příslušným úřadům prokázat, že vliv na výšku hladiny má především těžba písku v bezprostředním okolí závodní dráhy, bylo nutné nechat opakovaně zpracovat řadu odborných měření, geologických průzkumů a znaleckých posudků. Teprve jejich prostřednictvím bylo dostatečně prokázáno, že příčinou dlouhodobého poklesu hladiny je těžba, která způsobovala pokles i v letech bohatých na atmosférické srážky. Opatření těchto expertních důkazů, spolu s nezbytnými právními kroky, stálo oba svazy nemalé prostředky, ale přinesly změnu ve vyjednávací pozici s těžaři. Svazy jsou nyní účastníky řízení k povolení nové těžby a aktivními účastníky procesu schvalování územního plánu obce Račice.

Současná těžba probíhá stále na základě dříve, v roce 1999, vydaných povolení, bez možnosti zásahu svazů. Po téměř třiceti letech těžby se vodní plocha dráhy v Račicích stala pouhou třetinou celkové vodní plochy nově vytvořených jezer, která postupně vznikla pokračující těžbou. Veškerá voda v izolované těžební pánvi, stále více jak 4 m nad úrovní hladiny Labe, se tak rozlila na místo vytěžené hmoty písku a štěrku. Nová povolení k těžbě budou vydávána již pouze po zohlednění zájmu na zachování funkčnosti závodiště a splnění podmínek svazů k ochraně svých investic. Závodní dráha a investice v podobě jejího stavebního a dalšího příslušenství byly v Račicích dříve, než byla vydána povolení k těžbě v současném rozsahu.

Úroveň hladiny nezvýší zásadně nic jiného, než správná rekultivace. Zmenšení vodní plochy. Opětovně zavezení vytěžených prostor hmotou, která vytlačí vodu do původní hladiny. Technická opatření v podobě dočasného přečerpávání vody z vytěžených jezer nebo z Labe nepomáhají zvýšit hladinu o více jak 20-30 cm. Poté již voda načerpaná do závodní dráhy prosakuje do sousedících vytěžených jezer. Po zastavení čerpání se hladina opět sníží. Jedno takové zvýšení hladiny stojí několik stovek tisíc korun.

Právě o rekultivaci a podmínkách další těžby je nyní nutné s těžaři vyjednávat. Hladina vody je však již kriticky nízká. Cílem svazů je s pomocí právníků jednáním s těžaři pokles hladiny zastavit, a následně ji postupně vrátit na projektovanou úroveň. V první fázi se podařilo s využitím předběžného opatření soudu dosáhnout znovuvytvoření dříve odtěžené hráze ve vytěženém prostoru v sousedství, zabraňující rychlejšímu poklesu hladiny. Další fází bude jednání o nutné změně způsobu rekultivace vytěženého území formou postupného zasypávání vytěženého prostoru a vytvoření nových hrází. Obě opatření by měla zabránit dalšímu poklesu hladiny.   

Vedle jednání s těžaři je potřeba dokončit monitoring dna závodní dráhy a jeho následnou úpravu především v příčném směru, aby dráha byla regulérní z pohledu podmínek mezinárodních federací ICF a FISA. Toto by mělo proběhnout v průběhu roku 2019 a 2020.

Naším cílem není jakkoliv poškodit těžaře, ale podmínky těžby a rekultivace musí být takové, aby byla zastavena stávající devastace území kolem kanálu, bylo dosaženo zvýšení výšky hladiny v závodní dráze a byla zachována provozuschopnost a rozvoj závodiště i pro budoucnost. Náprava bude trvat spíše roky, a to i pokud dojde k postupnému zvyšování hladiny rekultivací v Dobříně a prosakování spodní vody zpět do závodní dráhy.

ČSK a ČVS, 7. května 2019


Partneři rychlostní kanoistiky

ERGOAlpinePROLabe Aréna

 

Facebook ICF

Facebook ČSK RK

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00