Směrnice pro závodění 2004

 

Směrnice pro závodění v České republice pro rok 2004

Celé směrnice ke stažení ( .pdf 802kB)

OBSAH  (směrnice bez příloh  .pdf 208kB)

  § 1 - Systém závodů
  § 2 - Startovné maximální
  § 3 - Zásady pro zisk VT
  § 4 - Limity pro zisk 2.VT pro rok 2004
  § 5 - Informace pro sestavování rozpisů
  § 6 - Všeobecné zásady pro sestavování výsledků
  § 7 - Závody předžáků
  § 8 - Administrativní činnosti
  § 9 - Kontrola výzbroje a výstroje závodníků
§ 10 - Start s více partnery v kategorii C2
§ 11 - Kontrolní závody dorostu

Přílohy:
Příloha č. 1 - Závodníci postupující do ČP slalom pro rok 2004
( .pdf 93kB)
Příloha č. 2 - Klíč k rozdělování dotací oddílům
( .pdf 119kB)
Příloha č. 3 - Důležité adresy pro zasílání výsledků závodů
( .pdf 114kB)
Příloha č. 4 - Navržené zkratky oddílů a to 8 znakovou variantu ( .pdf 86kB)
Příloha č. 5 - Krácení dotace pořadatelům , pokuty pořadatelům závodů( .pdf 99kB)
Příloha č. 6 - Závazné formáty výsledkových listin ( .pdf 82kB)§ 1 - systém závodů

Pro rok 2004 se vypisují všechny mistrovské soutěže dle Pravidel a mistrovství ČR staršího a mladšího dorostu ve sprintu a mistrovství ČR mladšího dorostu v kombinaci a mistrovství ČR staršího žactva v kombinaci 

MČR (dospělých) ve slalomu, sjezdu a sprintu

Tento závod je současně jedním ze závodů Českého poháru. Právo startu mají všichni účastníci Českého poháru. Závod MČR ve slalomu probíhá v celém rozsahu dle Pravidel čl.2.06, počty lodí v semifinále a finále jsou uvedeny kapitole ČP ve slalomu. MČR družstev ve slalomu se jede ve 2 jízdách. Předjízdy viz ČP, předjízdu semifinále jedou první 2 z nepostupujících lodí v každé kategorii. Startovní listina pro semifinále se sestavuje v opačném pořadí podle umístění v kvalifikaci, startovní pořadí pro finále se sestavuje v opačném pořadí podle výsledků v semifinále.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK.

MČR dorostu mladšího a staršího ve slalomu, sjezdu a sprintu

MČR družstev ve slalomu se jede ve dvou jízdách. Dále budou vyhlášeni mistři (respektive závodníci na 1. až 3. místě) v "Kombinaci" v kategorii mladšího dorostu.

Výsledky kombinace budou vypočteny takto: Závodníci na prvních 35 místech (25 v kategoriích C2 a K1Ž ) budou ohodnoceni jak ve slalomu tak ve sjezdu body jako v Českém poháru. Pořadí v kombinaci bude stanoveno dle součtu těchto bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje prostý součet výsledků. Závodník musí být klasifikován v obou soutěžích.

Právo startu na MČR dorostu ve slalomu v individuálních kategoriích mají všichni nositelé VT dorosteneckého věku a nositelé 2.VT žákovského věku. Ze žáků 3.VT pak pouze medailisté v individuálních kategoriích z MČR žáků starších a vítězní žáci mladší. Ve sjezdu a sprintu není start omezen výkonnostní třídou. Závodníci žákovských kategorií splňující kritéria, jsou hodnoceni v kategorii dorostenců mladších. Startovní listina se sestavuje v obráceném pořadí na základě průběžného pořadí žebříčku KZD ve slalomu po čtyřech závodech (pořadateli dodá počtář žebříčku NKZ a KZD - Crha). Předjezdce zajistí pořadatel z dospělých závodníků.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK.

MČR žactva ve slalomu, sjezdu a sprintu

MČR družstev ve slalomu se jede v jedné (1) jízdě.

Dále budou vyhlášeni mistři (respektive závodníci na 1. až 3. místě) v "Kombinaci", v kategorii staršího žactva. (Výpočet výsledků je stejný jako u kombinace ml. dorostu - viz MČRd.)

Start žáků na MČRž ve slalomu je podmíněn VT z ostatních pouze ti, kteří si již zajistili zařazení do žebříčku bodováním ve min.ve 2 závodech – podklady pořadateli a dozoru ČSK zašlou počtáři, ve sjezdu a sprintu není účast omezena VT. Družstvo může být doplněno až dvěmi loděmi bez práva startu. Medailisté v individuální kategorii ŽS a vítěz kat ŽM mají právo startu na MČRd. Předjezdce zajistí pořadatel z řad svých dorostenců nebo dospělých. Podkladem pro startovní listinu bude průběžný žebříček KZD (dodá počtář – Crha). Závodníci v něm nezařazení budou losováni podle VT.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK.

Mistrovství České republiky veteránů ve slalomu a sjezdu – MČRv

Veteráni budou hodnoceni ve dvou věkových kategoriích:
veteráni    starší   -   ženy i muži    ročník  58 a starší,
              mladší   -                                   69 a starší

Český pohár ve slalomu – ČPS

je dlouhodobou soutěží, která  se skládá ze 6 závodů ČP plus MČR, který je současně 7. závodem ČP.

Závody ČP č. 1 - 6:

Kvalifikace se pojede v jedné (1) jízdě v pořadí C1, K1Ž, C2, K1M.

Dále bude následovat Finále A všech 4 kategorií ve stejném pořadí, ve kterém startuje prvních 10 lodí z kvalifikace v každé kategorii.

Na závěr se pojede Finále B ve stejném pořadí kategorií, které je určeno pro lodě umístěné v kvalifikaci na 11. a dalších místech.

Konečné pořadí na 11. a dalších místech je určeno součtem výsledku kvalifikace a finále B. Pokud závodník do finále B nenastoupí nebo jej nedokončí, není hodnocen, a žádné body do žebříčku neobdrží.

Konečné pořadí na 1. až 10. místě pak součtem výsledku kvalifikace a finále A. Pokud závodník do finále A nenastoupí nebo jej nedokončí není hodnocen a žádné body do žebříčku neobdrží; pořadí na 11. a dalších místech, ani jejich bodové hodnocení se nemění.

Závod ČP č.7 – Mistrovství ČR:

Tento závod se pořádá ve dvou dnech  systémem: první den kvalifikace ve 2 jízdách (ve skupinách C1+K1Ž a C2+K1M), druhý den semifinále (20 lodí K1M, C1, 15 lodí K1Ž, C2) v jedné jízdě, finále (10 lodí v každé kategorii) a závod družstev. Druhý den probíhají všechny závody v pořadí C1, K1Ž, C2 a K1M.

O pořadí na 21. resp. 16. a dalších místech pak rozhoduje pořadí v kvalifikaci, o pořadí na 11. až 20.  resp. 15. místě rozhoduje pořadí v semifinále, které se jede pouze v jedné jízdě. Všichni závodníci neklasifikovaní v semifinále získávají umístění odpovídající poslednímu místu v semifinále. Ve finále startuje 10 nejlepších lodí ve všech kategoriích. O pořadí na 1. až 10. místě rozhoduje pořadí ve finále, tj. součet výsledků semifinálové a finálové jízdy. Všichni závodníci neklasifikovaní ve finále získávají umístění s přihlédnutím k umístění v semifinále, tj v závěru první  desítky. Podle toho se přidělují i body do žebříčku Českého poháru.

Všechny tyto závody (tj. ČP 1.–7.) jsou hodnoceny dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky. Do konečného pořadí se započítává 5 nejlepších výsledků. Závodníci na 1. - 3. místě získají pro následující rok mistrovskou výkonnostní třídu. Závodníci umístění na 4. - 20. místě (v kategorii K1M a C1), respektive na 4. - 15. místě (v kategorii K1Ž a C2) získávají 1. výkonnostní třídu.

Právo startu v ČP v roce 2004 mají všichni závodníci MVT a 1.VT v příslušné kategorii a další závodníci, kteří si zajistili účast v ČP podle kriterií dle Směrnic pro závodění pro rok 2003 a jsou uvedeni v Příloze č. 1. Startovní listina se sestavuje       z průběžného pořadí od nejhorších k nejlepším. (1.ČP dle žebříčku 2003). Podklady (průběžné pořadí) pro startovní listinu dalších závodů dodá počtář žebříčku (R. Crha). Do startovní listiny pořadatel uvede pevné startovní časy.

Předjezdci budou vždy lodě, které se na předcházejícím závodě ČP umístily na 13. a 14. místě. Pro 1. závod ČP to budou závodníci z těchto míst žebříčku roku 2003.

Všichni závodníci zařazení do žebříčku Českého poháru, tj. ti, kteří bodovali minimálně ve dvou závodech, získávají pro následující rok 2.VT. Všichni závodníci MT resp. 1.VT, kteří ji neobhájili, získávají pro následující rok 2.VT.

Pro zefektivnění časového průběhu závodu je povinností vedoucích oddílů nahlásit písemně řediteli závodu nejpozději do zahájení porady, které z jeho přihlášených lodí nebudou startovat. Nedodržení této povinnosti bude penalizováno částkou 500 za každou neodhlášenou loď. Tato částka bude oddílu odečtena z dotace na základě informace dozoru ČSK počtáři (Crha). Pořadatel na základě těchto „odhlášek“ zveřejní časově upravenou startovní listinu.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK.

Pořadatel při přijímání zahraničních přihlášek musí přihlédnout ke stanovisku vedoucích trenérů representačních družstev, což platí i obráceně.

Právo účasti v ČPS v roce 2005:

1.   Všechny lodě MT a 1.VT v příslušné lodní kategorii.

2.   Vítězové oblastních žebříčků české a moravské oblasti v příslušné kategorii.

3.   Dalších 18 nejlepších lodí v kategorii K1M a C1 respektive 13 v ostatních  kategoriích ze žebříčku NKZ (včetně nositelů MT a 1.VT typu CS, pokud si právo účasti zajistili i v druhé lodní kategorii umístěním v žebříčku NKZ a jsou uvedeni v příslušné příloze Směrnic pro závodění pro rok 2005.)

4.   Mistři ČR mladšího a staršího dorostu ve všech individuálních kategoriích, pokud si účast nezajistili jinak.

5.  Vedení juniorského družstva může v případě potřeby doplnit o výjimečný start dalších lodí pro  nezbytné potřeby nominace.

Český pohár ve sjezdu – ČPW

je dlouhodobou soutěží, která se skládá z 4 až 5 klasických (dlouhých) sjezdů (vybraných postupových závodů) a 4 až 5 sprintů. Do konečného pořadí se započítávají 4 nejlepší dlouhé sjezdy a 4 sprinty.

Účastník musí být minimálně nositelem 3.VT ve sjezdu nebo 1.VT ve slalomu v příslušné kategorii. Pořadatel má právo rozpisem závodu podmínky účasti na těchto závodech zpřísnit. Kromě bodování pro ČP dle tabulky T-4 Pravidel kanoistiky jsou dlouhé sjezdy hodnoceny do oblastních sjezdových žebříčků dle BHZ 6 sprinty dle BHZ 4 do oblastních žebříčků. Pokud v kategorii C2 startuje kombinovaná posádka závodníků české a moravské oblasti získává body do žebříčků obou oblastí.

Závodníci na 1. - 3. místě získají pro následující rok mistrovskou výkonnostní třídu. Závodníci na 4. - 20. místě (v kategorii K1M a C1), respektive na 4. - 15. (v ostatních kategoriích) získávají 1. výkonnostní třídu.

Všichni závodníci MT a 1.VT, kteří ji neobhájili, získávají pro následující rok 2. VT.

Startovní listina pro dlouhé sjezdy i sprinty bude sestavována z průběžného pořadí od nejhorších k nejlepším dle průběžného pořadí a to pouze v dlouhých sjezdech.  Podklady pro startovní listinu dodá na 3. a další závody počtářka žebříčku (H. Kneblová). Pokud to okolnosti dovolí, sjezdová komise upřednostňuje 1 minutové startovní intervaly. Pořadí kategorií: C2, K1Ž, C1, K1M.

Náklady na technické zajištění a rozhodčí hradí v přiměřené výši ČSK.

Národní kvalifikační závody – NKZ

Tato soutěž je určena pouze postup do Českého poháru ve slalomu a je jedním z podkladů pro žebříčky KZD. Skládá  ze 6 závodů konaných ve třech víkendech. Započítávají se nejvýše 4 nejlepší výsledky.

Právo startu v 1.jízdě (kvalifikaci) mají všichni nositelé MT, 1. a 2.VT a nositelé 3.VT v mládežnickém věku. V kategorii C2 mohou startovat pouze mužské posádky, též kategorie C1 je vypsána pouze pro muže.

Právo startu ve 2.jízdě – finále - má prvních 35 lodí (kategorie K1M a C1), respektive 25 lodí (kategorie C2 a K1Ž) 2. event. 3.VT a lodě MT a 1.VT s výsledkem lepším než tyto lodě. Výsledek závodu se rovná součtu výsledků 1. a 2.jízdy, tzn. výsledků kvalifikace a finále. Lodě, které odjely jen jednu jízdu nejsou hodnoceny, ale musí být ve výsledcích uvedeny v pořadí podle výsledku kvalifikace. Výsledek závodníků 2.(též 3.) VT, kteří dokončili obě jízdy, je pouze v rámci jejich pořadí oceněn body dle tabulky T4 Pravidel. Lodě MT a 1.VT, získávají shodné body jako bodovaná  loď 2. nebo 3. VT umístěná za nimi.

Startovní listina pro kvalifikaci bude sestavována následovně:

1)   závodníci MT a 1. VT v příslušné kategorii jsou losováni,

2)  závodnici ostatních VT dle průběžného pořadí (pro 1.a 2. NKZ dle žebříčku NKZ 2003, na další NKZ dle průběžného pořadí v NKZ). Průběžné pořadí na 3. a další NKZ dodá pořadateli počtář – R. Crha.),

3)    závodníci 2+ a 2.VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení,

4)    závodníci 3.VT dosud v průběžném žebříčku nezařazení.

Startovní listina pro finále je seřazena podle výsledků kvalifikace v obráceném pořadí, to jest od nejhoršího k nejlepšímu.
Předjezdci budou losováni pouze ze závodníků ročník 85 a starších a pořadatel je povinen zveřejnit jejich jména nejpozději 1 hodinu před poradou.

Pořad závodu : kvalifikace skupiny C1 a K1Ž,  finále C1 a K1Ž
Následně : skupina kvalifikace C2, K1M, finále C2, K1M

Ze 4 nejlepších výsledků se sestaví žebříčky z jejichž předních míst si závodníci 2.VT (a 1VT typu CS v kategorii ve které si 1.VT nevyjeli) zajistí účast v Českém poháru pro příští rok dle bodu 3 odstavce Právo účasti v ČPS v roce 2005. V těchto žebříčcích se neuvádějí lodě které získali v ČP MT nebo 1.VT v příslušné lodní kategorii.

Z toho žebříčku se nezískávají žádné VT !!!

Náklady na technické zajištění závodu i delegované rozhodčí hradí pořádající oddíl s příspěvkem od ČSK 20.000,- Kč. 

Postupové závody ve slalomu – PZS

se bodují jako doposud, BHZ 4 až 6 bude uvedeno v celostátním kalendáři. Účast na závodech není omezena. Kategorie C1 je vypsána pouze pro muže. V těchto závodech mohou v kategorii C2 startovat i ženy. Právo účasti dle rozpisu závodu. Rozhodčí zajišťuje pořadatel za podmínek, které si sám stanoví.

Postupové závody ve sjezdu - PZW

jsou bodovány jako dříve BHZ 4 - 6, dle celostátního kalendáře. Postupovými závody jsou i závody Českého poháru v dlouhém sjezdu a sprintu. Závodníci české a moravské oblasti jsou v těchto závodech bodováni odděleně pro českou a moravskou oblast. Právo účasti dle rozpisu závodu, kategorie C1 je vypsána pouze pro muže. V těchto závodech mohou v kategorii C2 startovat i ženy.  Pokud je tento závod současně i závodem ČPW jsou tyto posádky hodnoceny tzn. bodují pouze do oblastních žebříčků. Rozhodčí zajišťuje pořadatel za podmínek, které si sám stanoví.

 

§ 2 - Startovné maximální

                                                         loď v individ.kat.      družstva

 ČP slalom, MČR dosp. ve sl.               50,- za závod            50,-

ČP sjezd, MČR dosp. ve sj.                  40,- za závod            40,-

MČR dorostu slalom                             50,- za závod            50,-

MČR dorostu sjezd                               40,- za závod            40,-

MČR žactva slalom                               50,- za závod            50,-

MČR žactva sjezd                                 40,- za závod

NKZ                                                     75,- za závod

postupové závody ve slalomu                 60,- za závod            40,-

postupové závody ve sjezdu                   40,- za závod

Přihlášku závodníků, kteří mají právo startu, zašlou oddíly za celý oddíl na celý seriál ČP ve slalomu předsedovi závodní komise nejpozději do 27. 2. 2004. Takto jsou přihlášeni na všech 7 závodů, pokud není přihláškou upřesněno jinak.

Předseda závodní komise pošle seznam přihlášek všem pořadatelům ČP. Startovné platí oddíl každému pořadateli a to buď složenkou nebo na místě závodu před poradou.

Přihlášku v průběhu sezóny na jednotlivý závod ČP musí oddíl zaslat pořadateli nejpozději 10 dní před prvním dnem závodu. Na místě zaplatí pořadateli 500 Kč za každou takto dohlášenou loď.

Pořadatel může přijmout písemnou přihlášku na standardním formuláři ještě před závodem, nejpozději před zahájením porady  za vklad 1000 Kč za každou loď.

Dodatečné přihlášky na ČP ve sjezdu, NKZ, MČRd, MČRž a MČR družstev dospělých nejpozději před zahájením porady vedoucích za 500 Kč za loď nebo družstvo.

Přihlášky na MČR dospělých ve slalomu družstev musí oddíly podat nejpozději 10 dní přede dnem konání závodu.

Za závodníky, dohlášené při postupových závodech na místě, může pořadatel vybírat až dvojnásobné startovné.

 

§ 3 -  Zásady pro zisk VT

 1. MT a 1.VT - viz § 1systém závodů, ČP

 2. 2.VT lze získat :

  • v průběhu sezóny ve slalomu i ve sjezdu splněním limitů 2. VT (§ 4)

  • po sezóně ve slalomu:

   • zařazením do žebříčku Českého poháru,

   • z oblastních žebříčku splněním limitů nebo umístěním mezi prvními 33% závodníků (ve všech kategoriích) po odečtení závodníků MT a 1.VT v příslušné kategorii a závodníků druhé oblasti

  • ve sjezdu splněním limitu 2. VT, event. sníženého na "33%"

  • ve slalomu i sjezdu závodníci MT a 1.VT, kteří ji neobhájili, získávají 2.VT pro příští sezónu, i když nesplnili žádné z výše uvedených kriterií.
     

 3. 3.VT ve slalomu i sjezdu lze získat:

  • v průběhu sezóny získáním 10% limitu 2.VT při bodování minimálně ve dvou závodech,

  • po sezóně zařazením do žebříčku (tj. zisk bodů minimálně ve dvou závodech) a získáním 10% limitu 2.VT (event.sníženého na "33%").

Rozlišení "+" pro losování postupových závodů se odvozuje pro 2.VT pouze z oblastních žebříčků z roku 2003 a platí po celý následující rok. V průběhu sezóny lze získat pouze rozlišení "+" pro 3.VT a to dosažením poloviny limitů uvedených v § 4.

Rozlišení "+" je nepřenosné ve VT CS a CW mezi kategoriemi C1 a C2, u C2 na start s jiným partnerem než se kterým rozlišení získal, neoprávněné použití rozlišení „+“ je hodnoceno jako získání neoprávněné výhody a počtář je oprávněn a povinen závodníka dodatečně diskvalifikovat ze závodu. 

Rok 2004 bude posledním rokem užívání rozlišení „+“ pro 2.VT a 3.VT

 

§ 4 - Limity pro zisk 2.VT pro rok 2004

 

Slalom

K1M  C2    K1Ž    C1

Sjezd

K1M C2    K1Ž  C1

Čechy

 500   180   250    280

 120    80     80   80

Morava

 340   140   120    140

   60    30     50   110

  

§ 5 - Informace pro sestavování rozpisů

Pokud pořadatelé zašlou předsedovi závodní komise rozpisy závodů do 20. 12. 2003 budou tyto zveřejněny v materiálech distribuovaných sekretariátem ČSK DV. Je žádoucí, aby rozpisy byly zaslány E-mailem ve formátu vhodném k vytištění v MS Office 95 na adresu předsedy závodní komise (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V rozpise závodu musí být uveden telefon, event. E-mail nebo fax na kontaktní osobu, která je schopna podávat informace k závodu ! Pokud vám budou před výše uvedeným datem zaslány nebo budou k dispozici ke stažení na  webové stránce ČSK standardní formuláře, použijte je pro rozpis !

 

§ 6 - Všeobecné zásady pro sestavování výsledků

Do celkového počtu bodů se zahrnou body za všechny lodě české i moravské oblasti, které odstartovaly, včetně lodí, které nedojely z jakéhokoli důvodu, nebo byly diskvalifikovány s uvedením důvodu. Cizinci a předžáci body nepřinášejí ani nedostávají !

Závodníky, kteří neodstartovali (s výjimkou diskvalifikovaných) nemusí pořadatel uvádět ve výsledcích závodu.

Pokud jsou výsledky pro počtáře v tištěné podobě musí být dobře čitelné a ve formátu A4 ! Počtáři obou oblastí, závodů ČP slalom i sjezd a NKZ akceptují zaslání výsledků a startovní listiny E-mailem. Podmínkou jsou výsledky ve formátu vhodném k vytištění v MS Office event. pdf. Za optimální jsou považovány výsledky v MS Excel, MS Word event.Acrobat. Za doručené je může oddíl považovat pouze v případě, že počtář doručení a čitelnost výsledků zpětně potvrdí. Struktura výsledků je popsána v příloze č. 6

 

§ 7 - Závody předžáků

1.  Na postupové závody s BHZ 4 lze přihlásit i závodníky mladší 11 let. O jejich startu rozhodne pořadatel v součinnosti s vrchním rozhodčím s přihlédnutím ke stavu vodního terénu.

2.   Přihlášený závodník musí být členem ČSK, musí být evidován u počtáře, tzn. že musí mít RGC.

3.   Tito závodníci startují vždy na plnou odpovědnost přihlašujícího oddílu.

4.   Závodníci mohou v jednom závodě startovat pouze v 1 lodní kategorii.

5.  Závodníci nepřinášejí do hodnocení závodů žádné body ani body nezískávají. Jsou uvedeni ve výsledcích, označení věkové kategorie "pž"

6.    Pokud jich odstartuje více než 3 pak se výsledky této věkové kategorie vyhlašují.

7.    Pokud odstartují méně než tři děvčata, jsou vyhlášena spolu s chlapci.

 

§ 8 - Administrativní činnosti

1.   Schvalování rozpisů - celostátní závody a veřejné závody české oblasti schvaluje předseda závodní komise, veřejné závody moravské oblasti počtář moravské oblasti, nejpozději 10 týdnů před termínem konání závodu.

2.   Registrace nových členů oddílů, přidělování registračních čísel, změny osobních a oddílových dat a další aktivity tohoto charakteru budou až do odvolání probíhat stejně jako v minulých letech, tj přes počtáře příslušné oblasti. Ke změně tohoto § dojde až po zpřístupnění Registračního a výsledkového portálu (RVP) na www.results.cz včetně distribuce příslušného manuálu na všechny oddíly a proběhlé aktualizaci celé členské základny na RVP všemi oddíly ČSKDV !

3.    Systém vybírání pořádkových pokut - pokud bude oddílu vyměřena pokuta za porušení pravidel kanoistiky či směrnic, (schvaluje závodní komise na svém podzimním zasedání za celou sezónu na základě návrhu dozoru ČSK event. počtářů), viz příloha 5 a oddílu bude částka sražena z dotace na činnost.

  

§ 9 – Kontrola výzbroje a výstroje závodníků

1.    Měření lodí a plovacích vest - pokud na poradě před závodem vrchní rozhodčí určí místo k vystupování z lodi za účelem měření a vážení lodí a kontrole nosnosti vest, musí to všichni závodníci respektovat. Na všech závodech v péči ČSK DV zajistí pořadatel 200 l sud s vodou v cíli závodu. Lodě, které při namátkové kontrole v cíli nebudou odpovídat pravidlům, budou ze závodu diskvalifikovány.

2.   Bezpečnostní přilby

       S přihlédnutím k mezinárodním pravidlům, k potřebě sladění našich norem s normami EU a především k bezpečnosti závodníků jak při slalomových tak i sjezdových závodech, bylo ZK rozhodnuto, že již od roku 2004 budou nejprve Směrnicemi, poté od roku 2005 Pravidly, upraveny bezpečnostní předpisy, týkající se bezpečnostních přileb.

Toto pravidlo bude v roce 2004 uplatňováno na všech závodech vypisovaných ČSK DV a na postupových závodech ve sjezdu s obtížností WW 3 a vyšší a na PZ ve slalomu s BHZ 5 a vyšší.

Od roku 2005 bude toto pravidlo platit pro všechny slalomové i sjezdové závody pořádané v ČR .

Pro závodní sezónu 2004 se tedy těmito Směrnicemi doplňuje bod 1.06.02 Pravidel ČSK DV takto:

Každý závodník musí mít bezpečnostní přilbu vždy upevněnou řemínkem pod bradou, který musí být zapnutý a nesmí být volný. Přilba musí chránit (krýt) čelo, spánky, zátylek a uši (přinejmenším musí skořepina přilby vystupovat nad úroveň uší a okraj přilby musí vést těsně nad úrovní ušních boltců) a vnitřek přilby musí být vypodložen tlumící vrstvou např. ze strukturované pěny.

Přilby musí přinejmenším vyhovovat evropské normě CE 1385 (označení může být i CEN 1385 nebo EN 1385).

Pozn.: Podrobnější popis bezpečnostní přilby včetně vyobrazení některých odpovídajících typů je uveden na www.kanoe.cz .

 

§ 10 - Start s více partnery v kategorii C2

V kategorii C2 bude stejně jako v předchozích letech závodník zařazen do kteréhokoli žebříčku pouze s prvními dvěma partnery, se kterými již 2x bodoval.

 

§ 11 - Kontrolní závody dorostu

Pro potřeby stavitelů juniorských družstev a pro výběr závodníků do Sportovních center mládeže ve slalomu bude sestaven zvláštní žebříček z MČRd a 6 závodů NKZ obodovaných s přihlédnutím pouze k mládeži. Z těchto 7 závodů se započítávají 4 nejlepší. Podobně, a ke stejnému účelu, bude sestaven žebříček mládeže ve sjezdu ze všech závodů Českého poháru ve sjezdu a sprintu s výjimkou obou disciplín z Kamenice a Lipna a z MČRd z obou disciplín. Z těchto 8 závodů se započte 6 nejlepších výsledků.

 

§ 12 - Pohár žáků

Pro zvýšení motivace závodníků žákovských kategorii a pro výběr do SCM bude sestaven žebříček žáků starších i mladších ze 5 vybraných dvoudenních veřejných závodů (v tomto roce Val.Meziříčí, Paraplíčko, Křivoklát, D.Kounice  a Benátky)      a MČR žactva. Bodování dle T-4 pravidel, pro všechny kategorie stejné, dle kategorie K1Ž – započten bude výsledek z MČR a 8 nejlepších výsledků z těchto 10 závodů. Těchto závodů se mohou zúčastňovat i předžáci a do žebříčku ČPŽ budou hodnoceni v kategorii ŽM. Pro oblastní žebříčky se jim samozřejmě žádné body nepřidělují        a nesmí startovat na MČR žáků ! Pořadatelé jsou povinni sestavovat startovní listinu dle průběžného žebříčku této soutěže (dodá J. Prskavec - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), pro 1. závod dle pořadí v loňském žebříčku ČPŽ, a zařadit žákovskou skupinu buď na začátek, nebo na konec každé kategorie. Kromě oficiálních celkových výsledků veřejného závodu vydá pořadatel samostatné výsledky žáků starších a mladších ve všech lodních kategoriích s výjimkou kategorie C2 – ta bude společná pro ŽS i ŽM.

Sestaveno závodní komisí dne 19.10.2003, upřesněno k 30.11.2003, doplněno po VH.


Partneři ČSK sekce divoká voda

AirMarineAlpinePRO

 

 

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00