Historie a účastníci přípravy výstavby areálu

Kalendarx2

Historie

Plány na stavbu vodáckého kanálu v Brně se spřádají velmi velmi dlouho, začneme tedy rekapitulací.

Brno má zajímavou vodáckou historii, konaly se zde úplně první závody ve vodním slalomu v ČR, bylo to v roce 1937, mapa a letecký snímek úseku je zde: http://www.kanoe.cz/clanky/skola-kanoistiky/historie/historie/data.html

Nyní už na tomto úseku řeky Svratky není sebemenší náznak peřejí, sahá sem vzdutí jezu v Komíně. 

Posléze se brněnské závodění přesunulo na Riviéru, do míst, kde býval nízký jez a nyní je zde slalomová trať vybudovaná KK Brno. Podle plánů na rozvoj brněnské dopravy zřejmě zanikne i toto tréninkové místo. V Brně a širokém okolí tedy byl a je nedostatek terénů pro výcvik na divoké vodě a už velmi dlouho se objevují snahy řešit tento nedostatek vybudováním umělého kanálu. 

Kalendarx2

Současný stav

V několika posledních letech se celý projekt posunul dopředu s tím, že se zhodnotí všechny předchozí dlouholeté snahy o vybudování kanálu. Příprava navázala na původní projekt areálu v Pisárkách s tím, že vodárenský odběr už zde nebude využíván. Byl vypracována nová studie, projekt je připravován v koordinaci s požadavky státního podniku Povodí Moravy. Další významnou skutečností je zapojení projektantů současných světových vodáckých kanálů, tedy prof. Pollerta staršího i mladšího. Tím je zaručeno, že stavba bude mít vynikající parametry pro pořádání závodů nejvyšší úrovně. 

Areál byl zahrnut do strategických investičních záměrů města. Vypracována studie je velmi podrobná, její součástí je i propočet hodin, ve kterých bude kanál provozován na přirozeně protékající vodě a kdy bude v provozu čerpání. Výpočet vychází příznivě a ukazuje, že kanál bude mít mnohem nižší provozní náklady, než by měl kanál čistě čerpaný. 

Se zadáním projektování pro územní rozhodnutí se čeká na dostavbu velkého městského okruhu, ale vzhledem k tomu, že samotný areál je v místě, kde už je VMO v provozu, je možné projekt připravovat už nyní. 

Kalendarx2

Sdružení pro vodácký areál Brno 

  • Již v roce 2001 vznklo Sdružení pro vodácký areál v Brně. Jeho posláním bylo a je najít vhodnou lokalitu pro výstavbu umělé vodácké trati a potřebného zázemí. 
  • Brzy po vzniku Sdružení byla jako nejvhodnější místo určena lokalita Pisárky pod jezem Kamenný Mlýn. 
  • Okolí Svratky v tomto úseku je podle územního plánu určeno k rekreačnímu a sportovnímu využití, přítomnost vodáckého areálu s divokou vodou by toto využití značně posílila. Vodácký areál je součástí vizualizace dopravního řešení na tomto území.
  • Kvůli ochrannému pásmu vodáren byl projekt několik let nerealizovatelný a jako alternativa bylo zvažováno vybudování areálu v Heršpicích. Po zrušení ochranného pásma se projekt vrátil do Pisárek.
  • Pro areál je podrobně zpracována dokumentace, povodňové výpočty, projekt byl projednáván s řadou institucí - jednak s potenciálními uživateli i s jinak dotčenými organizacemi a úřady.
  • Sdružení se pravidelně schází a po celou dobu své existence se snaží připravit projekt, který by vodákům poskytnul podmínky srovnatelné s ostatními sporty.

 

Oddilyx2

 

Oddíly a instituce, které se aktivně podílejí na přípravě vzniku areálu