Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVoČR 2007_1

Dne 30.1.2007 se sešlo kompletní předsednictvo SVoČR ke svému prvnímu zasedání v tomto roce. Zápis je tu.

Z Á P I S

Ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 30.1.2007 v Praze

 

Přítomni: Táborský, Hájek, Lahodný, Novák, Kazík

Hosté    :  Kvasnička

 

1.      SSS ČR

          Informace ze zasedání Rady SSS ČR – Táborský

 2.      Rozpočet 2007

      -   předložen návrh rozpočtu na rok 2007 – pramice          -       470.000,-

-   předložen návrh rozpočtu na rok 2007 -  rafty                -       600.000,-

-   předložen návrh rozpočtu na rok 2007 – společný        -    1,480.000,-

-   rafting – předpokl. dotace státu na reprezentaci  ČR       -     400 000,-

-   rafting – předpokl. dot. v programu  státu talent. mládež  -    380 000,-

-   rafting – předpokl. dot. v programu  státu sport pro všechny -144 000,-

 

-         navýšení rozpočtu pramic proti toku 2006 – nákup 5 ks pramic v celkové hodnotě 125.000,- Kč. Doporučení předsednictva – vést jednání pro zařazení výroby pramic v roce 2008 do programu strojových investic.

-         žádost rady raftingu o schválení 116.000,- ze společných prostředků – na pokrytí nákladů spojených s vysláním zástupců ČT na MS v raftingu v Koreji

           předsednictvo schválilo

-         předsednictvo projednalo návrh na vytvoření kalendáře na rok 2008, jako

-         prezentace svazu.

Do konce února předložit návrh, jaký kalendář by byl nejlepší (nástěnný kalendář, jako plakát, stolní kalendář…) – náklady cca 30.000,- Kč – možno řešit i za pomoci sponzora

 

      předsednictvo schválilo předložené návrhy rozpočtu pro rok 2007. Rozpočty vycházejí z vyrovnaného poměru příjmy = výdaje.

 3.      Nesplacené půjčky klubů

 -         Předsednictvo uložilo tajemnici projednat s dlužníky svazu způsob úhrady dlužných částek  - zajistí Heralová

-         předsednictvo projednalo žádost KV Nučnice o prominutí 50.000,- Kč z dluhu 180.000,- Kč – předsednictvo posoudilo důvody žádosti a odsouhlasilo prominutí 50.000,- Kč z dlužné částky. Částku 130.000,- Kč – KV Nučnice uhradí ihned.

 4.      Pravidla pro závodění

        -         předsednictvo odsouhlasilo upravená pravidla pro závodění raftingu a pramic  s platností od 1.2.2007

-         předsednictvo ukládá komisi rozhodčích vložit pravidla pro závodění na webové stránky

-         rada raftingu předložila návrh organizačního řádu závodů v raftingu – předsednictvo schvaluje

-         rada pramic – předloží organizační řád závodů pramic na příštím zasedání předsednictva

-         předsednictvo odsouhlasilo předložené návrhy směrnic pro závodění raftingu a pramic pro rok 2007

-         předsednictvo schválilo předloženou termínovou listinu na rok 2007

 5.      Konference delegátů

       -         Hájek -  předložil  návrh termínu konání Konference delegátů odsouhlasený radou raftingu  - na 20 10.2007v Želivi.

-         Proti tomuto návrhu vystoupil Kazík – od prvního víkendu v říjnu do předposledního víkendu v listopadu je mimo republiku – jeho návrh na konání Konference je 24.11.2007 – výsledek debaty – žádný

-         Předsednictvo ukládá tajemnici H.Heralové – zjistit od všech klubů, který termín je pro ně výhodnější  a zároveň zjistit, které místo konání Konference je pro ně lepší, zda Želiv nebo Praha . Důvod – zajištění maximální účasti , která by umožnila změnu stanov . Tato účast byla na posledních dvou Shromážděních v roce 1999 a 2003 nedostatečná. Termín – do příštího zasedání předsednictva

 6.      Různé

              -         Hájek – informoval předsednictvo o jednání s Gumotexem – závody  raftingu pod    hlavičkou Gumotexu – proti hodnotě cca 700.000,- Kč – návrh bude upřesněn –   jednáním pověřen Polák – předsednictvo souhlasí

-         Hájek – seznámil předsednictvo s připravovaným podpisem smlouvy s Spoji Pelhřimov na měření slalomů a sprintů a s KV Viking Mladá Boleslav na měření sjezdů – předsednictvo bere na vědomí.

-         Kazík – potřeba rozšířit práci v oblasti komerčního raftingu s guidy – bez konkrétních návrhů

-         Kazík – informace z IRF – agenda se stále rozšiřuje, Korejci očekávají zvýšený nárůst posádek i států na MS v raftingu oproti Ecuadoru

-         Informace pro veřejnost a vedení webových stránek.  Předsednictvo konstatuje dostatečnost přístupu na stránky www.kanoe.cz , kde jsou uveřejňovány informace raftingu i www.svazvodaku.cz, kde jsou uveřejňovány informace o pramicích. Doporučuje zřídit vzájemné odkazy na tyto fungující stránky.

-         Předsednictvo znovu potvrdilo dostatečnost zveřejňování všech informací členské základně  přes tyto stránky bez nutnosti rozesílat závazné informace klubům ještě poštou. Na vyžádání ovšem budou informace poštou zaslány.

 

Příští zasedání předsednictva se bude konat 13.3. 2007 v 16,30 hodin v Praze.

 

 Zapsala : Heralová

 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting