Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu č. 5 12.9.2006

Rada projednala změny rozpočtu. V části reprezentace bude převedeno cca 180 000 Kč z vlastních zdrojů do roku 2007 – finance nevydané na předmistrovský závod V Koreji. Martin Procházka informoval o překročení částky určené na ceny pro ČP 2006 o cca 7 000,- Kč. Částka bude uhrazena z rezervy rozpočtu raftingu.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ RADY RAFTINGU SVOČR 5/2006
Praha, 12. září 2006
Přítomni: Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil,
Libor Polák, Robert Kazík, Karel Harbáček, Vratislav Šembera
Omluveni: -----
Hosté: Hana Heralová
1) Změny rozpočtu

Rada projednala změny rozpočtu. V části reprezentace bude převedeno cca 180 000 Kč z vlastních zdrojů do roku 2007 – finance nevydané na předmistrovský závod V Koreji.
Martin Procházka informoval o překročení částky určené na ceny pro ČP 2006 o cca 7 000,- Kč. Částka bude uhrazena z rezervy rozpočtu raftingu.

2) Čluny
Robert Kazík informoval o problémech a jejich řešení, které vznikly mezi ním, Jirkou Schneiderem a Hanou Heralovou v souvislosti s předáním a fakturací člunu. Rada vzala informaci na vědomí.
3) Předmistrovský závod v Korei
Korejský pořadatel odvolal předmistrovský závod kvůli postižení země záplavami.
Letenky našich posádek se podařilo zrušit bez storno poplatků, peníze byly vráceny.
4) Koordinace závodů ČR a SR v roce 2007
Slovenský pořadatel bude pro závod v Čuňovu prosazovat termín 1. červnový víkend.( viz zápis č.4 z Troji )
Závod ČP na Trnávce bude plánován v roce 2007 na 3. červnový víkend ( ne v dohodnutém 4. víkendu ) kvůli odjezdu reprezentačních posádek na MS v Korei (termín se kříží se SP ve sjezdu Mattonni)
5) Potvrzení nominace
Rada potvrdila nominaci reprezentačních posádek R6 pro rok 2007. Nominované posádky na MS 2007 byly vyrozuměny.
6) Předání cen ČP
Předání cen ČP za rok 2006 proběhne v Roudnici.
Počtář Karel Harbáček (nezúčastní se) předá Martinovi Procházkovi aktuální tabulky ČP.
7) Řešení problémů vzniklých při MČR 2006 ve Vrbném
Hlavní rozhodčí
HR (Vladimír Náděje) podal sám na sebe návrh na disciplinární řízení.
Rada rozhodla hlasováním (4 : 3) řízení nezahájit.
Rada doporučila Komisi rozhodčích směřovat k praxi, kdy na každé brance bude rozhodovat 1 rozhodčí, který si sám povede záznam (omezit funkci zapisovatele pro více bran).
Posádka
Rada zahájila disciplinární řízení s posádkou WD Prostějov kvůli porušení pravidel (start pod cizím jménem). Rada konstatovala, že posádka chybovala nahlášením změny jinému než odpovědnému funkcionáři. Rada však došla k závěru, že není potřeba dále posádku sankcionovat.
Vedoucí výpravy
Rada zahájila disciplinární řízení s vedoucím výpravy WD Prostějov (Zbyněk Netopil) kvůli porušení povinností vedoucího výpravy. Rada konstatovala, že vedoucí výpravy porušil své povinnosti a uděluje Zbyňkovi Netopilovi napomenutí (hlasování 6 : 0).
8) Rezignace člena Rady raftingu
Zbyněk Netopil rezignoval na funkci člena Rady raftingu. Rada vzala na vědomí uváděné důvody a rezignaci Zbyňka Netopila přijala.
V této souvislosti Rada pověřila své členy, aby do termínu příštího jednání rozhodli, zda Rada bude na uvolněné místo kooptovat jinou osobu.
Rada nabídla klubu WD Prostějov navrhnout případného kandidáta na doplnění Rady.
9) Komise pro komerční rafting
Standa Hájek navrhl zrušení Komise pro komerční rafting při Radě raftingu pro nečinnost. Robert Kazík objasnil práci komise z hlediska dlouhodobého směřování k vytčenému cíli. Rada nepodpořila návrh na zrušení komise.
10) Závody ČP a nominační závod v Čunovu v roce 2007
Rada se shodla, že v sezóně 2007 bude prosazovat uspořádání závodů ČP a nominačního závodu na USD v Čunovu. ( Dle předběžné dohody by to mělo být v 1.víkendu měsíce června )
11) Hodnocení organizace závodů MČR ve Vrbném
Rada řešila problém kvality cen při závodech MČR , MČR kombinace ženy a ČP ( EP ) ve Vrbném. Pro rok 2007 Rada pověřila zajištěním cen pro závod MČR kombinace a ČP Zbyňka Netopila.
12) Příprava konference SVoČR
Ve dnech 21. – 22. října 2006 se sejdou předsednictvo a obě rady odborností na společném jednáním v Hodoníně a budou se zabývat zejména přípravou konference SVoČR v roce 2007.
13) Čluny Pulsar
Rada diskutovala problematiku obnovy lodního parku (Libor Polák). Kontrola všech člunů proběhla dne 26.8.2026 na Trnávce , sepsání nových smluv také .( Provedl Libor polák a Hanka Heralová )
Rada se shodla na půjčovném za čluny Pulsar pro evropské pořadatele závodů ve výši 35 € / den plus individuálně dohodnuté vyrovnání za dopravu člunů (např. formou odpuštění startovného pro české posádky).
14) ME 2007
Zbyněk Netopil informoval o uchazečství Černé Hory o pořadatelství ME.
Rada v této souvislosti bude v Evropské komisi prosazovat následující stanovisko:
- v roce 2007 uspořádat MS R6 a ME R4
- v roce 2008 uspořádat společné ME R4 + R6 (nekoná se MS)
15) Lipno
Standa Hájek informoval o přípravě grantu pro obec Loučovice na využití sportovní vody pod Lipenskou přehradou (obec zažádala o dotaci na vypracování projektu). Informativní schůzky proběhly s p. Čekajlem , telefonní rozhovory s p. Lubošem Krejzou – Lipnoservis a p. Sládkem – starostou Loučovic
Rada se shodla, že na případných aktivitách v tomto regionu by měl SVoČR participovat. Členové rady vyjádřili svůj zájem pracovat na projektu pro SVoČR
16) Rozvrh akcí na rok 2007
Martin Procházka osloví pořadatele a společně s ostatními členy rady připraví hrubý časový rozvrh akcí pro rok 2007 (školení, konference SVoČR, další akce).
17) Následující jednání Rady raftingu
Další jednání Rady raftingu proběhne 22. října 2006 v Hodoníně.

Dne 12. září 2006 zapsal: Vratislav Šembera
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting