Kanoe.cz

Zápisy výboru

Usnesení a zápis Konference ČSK DV ze dne 20.1.2013

Plné znění Usnesení Konference ČSK DV ze dne 20.1.2013 a podrobný zápis z této schůze. K dispozici jsou také materiály konference ke stažení.
Usnesení konference ČSK DV
konané dne 20. ledna 2013 v Praze na Strahově
 
1.     Konference Českého svazu kanoistiky na divokých vodách bere na vědomí:
01.   zprávy trenérů reprezentačních družstev za závodní sezónu 2012:
za RD slalom seniorů - Mgr. Jiřího Pultery,
za RD U23 – slalom - Mgr. Milana Bílého,
za RD sjezd seniorů - Mgr. Roberta Knebela,
za RD juniorů – slalom a sjezd a SCM - RNDr. Jiřího Kratochvíla,
02.   zprávu o činnosti komise rozhodčích za rok 2012přednesenou její předsedkyní Libuší Rolečkovou,
03. zprávu o činnosti závodní komise za období 2012přednesenou jejím předsedou Ing. Rudolfem Crhou,
04. zprávu zástupce oddílů za období 2012přednesenou zástupcem oddílů Ing., Bohuslavem Šamánkem.
 
 
2.    Konference ČSK DV schvaluje:
01.   zprávu o činnosti Českého svazu kanoistiky na divokých vodách za rok 2012 přednesenou předsedou ČSKDV Prof. Ing. Jaroslavem Pollertem, DrSc.,
02.   zprávu o hospodaření ČSK DV za rok 2012, o přidělení a čerpání dotací, včetně dalších příjmů a výdajů a návrh rámcového rozpočtu na rok 2012 přednesenou sekretářem svazu Mgr. Ivo Eichlerem,
03. zprávu o činnosti kontrolní komise ČSK DVza rok 2012 přednesenou jejím předsedou Janem Šťastným,
04.   Směrnice o závodění pro rok 2013 s přílohami, vyjma přílohy č. 2.
05.   Registrační řád ČSKDV
 
 
3.    Konference ČSK DV ukládá:
01.   Závodní komisi Českého svazu kanoistiky na divokých vodách zpracovat Přílohu č. 2 Směrnic pro závodění pro rok 2013 – tabulka sportovních výsledků a stanovit klíč na rozdělení dotace oddílům.
02.   Závodní komisi Českého svazu kanoistiky na divokých vodách vypracovat návrh řešení časového programu ČP žáků z hlediska trvání závodu
03.  Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách vyřešit otázku názvu akcí při vyhlašování nejlepších kanoistů (Kanoista roku)
04.   Konference ČSKDV odhlasovala, že vedoucí trenéři reprezentačních družstev nebudou členy VV ČSKDV a proto ukládá Výkonnému výboru Českého svazu kanoistiky na divokých vodách uložit těmto trenérům povinnost účasti na jednáních VV ČSKDV.
 
 
4.    Konference ČSK DV souhlasí s volbou
-      předsedy ČSK DVProf. Ing. Jaroslava Pollerta, DrSc.
-      místopředsedy ČSK DVIng. Luďka Rolečka
-      předsedy kontrolní a revizní komise ČSK DVLadislava Jílka
-      členů výkonného výboru ČSK DV ve složení:
       předsedkyně závodní komise               -    Hana Kneblová
       předsedkyně komise rozhodčích          -    Mgr. Lenka Kutá
       zástupce oddílů – oblast Morava          -    Bohuslav Šamánek
       zástupce oddílů – oblast Čechy           -    Ing. Iva Šedivá
-            delegátů na valnou hromadu Českého svazu kanoistů:Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.Ing. Luděk Roleček
Mgr. Lenka Kutá
RNDr. Jiří Kratochvíl
Mgr. Ivo Eichler
Ing. Iva Šedivá
Mian Říha
Zdena Grossmannová
Ladislav Jílek
Mgr. Jakub Bican
Náhradníky na valnou hromadu Českého svazu kanoistů budou: Bohuslav Šamánek, Tomáš Slovák, Mgr. Robert Knebel
Dne 21. ledna 2013
Zapsala návrhová komise ve složení:
Libuše Rolečková, Kamil Křempek a Pavel Přindiš

Zde jsou k dispozici ke stažení tyto materiály z Konference ČSK DV 2013:

- Usnesení Konference ČSK DV 2013
- Zápis Konference ČSK DV 2013
- Zpráva předsedy ČSK DV
 - Zpráva trenéra RD slalom
- Zpráva trenéra RD sjezd
 - Zpráva trenéra RD juniorů slalom a sjezd
- Zpráva Závodní komise ČSK DV
- Termínová listina ČSK DV 2012
 - Zpráva trenéra RD U23
- Zpráva zástupce oddílů ČSK DV
- Zpráva komise rozhodčích ČSK DV
- Přehled čerpání ČSK DV 2011
- Zpráva Kontrolní komise ČSK DV
 
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů