Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 07/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 12.12.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 12.12.2012.
Zápis 07/2012
ze schůze VV ČSKDV konané dne 12.12. 2012
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Kratochvíl J., Knebel R, Šťastný J., Roleček L., Pultera J., Crha R. Eichler I.
Omluveni: Rolečková L., Bílý M.
Kontrola zápisu 06/2012
- předseda informoval o situaci  v Praze se získáváním fin. prostředků z výnosů loterijních společností – výrazně se změnila situace a MHMP dal na sport cca 500 mil. Kč
- Výběrové řízení na trenéry RD bylo ukončeno. Komise rozhodla o jmenování stávajících trenérů RD tedy J.Pultera – RD slalom, R.Knebel – RD sjezd a J.Kratochvíl - RD juniorů. Výbor odsouhlasil rozhodnutí komise. Sekretariát připraví smlouvy s trenéry.
- Ocenění M.Havlík – sekretariát podá žádost na VV ČSTV. Termín předání bude dořešen dle dohody oddílu a Výboru ČSK DV
- Příprava Pravidel ČSK DV – trvá
- smlouva na dar autolékárniček – v řešení
Předseda:
·         Předseda informoval o volebním plénu ČOV a průběhu VH ČSTV
·         Informoval  o dnešním jednání PS PČR k financování sportu pro rok 2013 (příspěvek na sport ve výši 800 mil. Kč).
·         Předseda informoval o průběhu kongresu ICF – volba nového místopředsedy ICF (namísto R.Foxe) ze  St.Tomao and Principe v Africe.
·         Přednesena informace o Evropských olympijských hrách, které by se měly uskutečnit v roce 2015 v Baku včetně kanoistických soutěží.
·         OH mládeže se uskuteční v roce 2014 v Číně. Kvalifikace se pojede na MSJ 2013 v rychlostní kanoistice a ve slalomu.
·         Dle informací z Kongresu ICF je možné, že se již na OH 2016 pojede soutěž ve slalomu také v kategorii C1ženy. V současné době se řeší kvóta cca 9-10 závodnic.
·         V deseti nejlepších sportovcích 2012 je V.Hradilek a v týmech je posádka čtyřkajaku – vyhlášení 19.12.2012. Informace o kategorii juniorů nemáme.
·         Příprava oslav 100.let kanoistiky – příští týden bude prohlídka Betlémské kaple s agenturou, která připravuje slavnostní večer. Příprava knihy – M.Bílý – trvá.
·         Informace o vydání pamětní známky.
·         Informoval o přípravě vyhlášení nejlepšího sportovce ČSK  dne 10.1.2013 od 18.00hod. Kategorie: jednotlivci + posádky + junioři + trenér. Místo konání – hotel Pyramida, trvání cca 1 hodina, kult. program – D.Emingerová – jazzová zpěvačka.
·         Přednesena žádost M.Bílého na vyřešení schodku RD U23 za rok 2012. Předseda navrhuje uhradit z rezervy ČSK DV s tím, že se doplnění rezervy z rozpočtu 2013 provede po konzultaci trenérů všech RD.
·         Konference ČSK DV – datum konání 20.1.2013 (v neděli). Výbor po diskuzi nad rozeslaným návrhem alternativního volebního řádu rozhodl, že se na oddíly rozešle výzva k nominaci kandidátů na jednotlivé pozice ve Výboru ve stávajícím složení tj:
1) Předseda
2) Místopředseda
3) Předseda Závodní komise
4) Předseda komise rozhodčích
5) Zástupce českých oddílů
6) Zástupce moravských oddílů
Dále budou do Výboru kooptováni stávající trenéři RD (Pultera, Knebel, Kratochvíl).
Na oddíly bude rozeslána pozvánka na Konferenci s výzvou na nominaci kandidátů na jednotlivé pozice ve Výboru do 13.1.2013. Následně budou navrhovaní kandidáti zveřejněni na internetu.
·          
Místopředseda:
·         L. Roleček  - bez připomínek.
Závodní komise:
·         R. Crha informoval o návrhu Směrnic pro závodění pro rok 2013 a požádal sekretariát o právní posouzení kontroly helem a vest při závodech ČSK DV.
·         Informoval o požadavku TR RD sjezd na povinnost zveřejnit výsledky sjezdových závodů nejpozději do 8 hodin ráno následujícího dne po skončení závodů.
·         Informace o přípravě sezony 2013 – smlouvy se ZS a Results jsou v jednání s požadavky na ZS – 414 tis a Results – 607 tis.
·         Příprava registračního řádu – potíže se starty cizinců. Moravské oddíly požadují posoudit návrh registračního řádu právníky.
·         Tabulku s výpočty bodů pro dotace oddílů (příloha 2 směrnic) by měl dořešit až nový předseda ZK.
·         Výbor odsouhlasil předložený návrh Směrnic pro rok 2013 (7:1) s tím, že tento návrh bude zveřejněn na internetu s výzvou na zaslání připomínek od oddílů a následně bude schválen na Konferenci.
·         Výbor odsouhlasil souběh závodů ČP Troja a Wawe v Č.Vrbném, na základě požadavku trenéra RD slalom.
Komise rozhodčích:
·         Omluvena pro pracovní zaneprázdnění
Trenér RD – slalom:
·         J. Pultera informoval o výběrovém řízení na post trenéra RD U23 – TR RD slalom vybrala J.Prskavce – J.Pultera dodá písemné vyjádření TR členům Výboru a nominace bude dořešena – schválena na 1.schůzi nového Výboru ČSK DSV. Výbor vyjádřil poděkování za práci M.Bílého v pozici trenéra U23.
·         Podána informace o jednání TR RD slalom k pravomocím trenéra RD (finance, místa konání nominačních závodů, jmenování členů RD). Tyto body budou součástí smlouvy s trenéry.
·         Předložen návrh nominačních kritérií do RD 2013 – souhlas
·         Informace o přípravě zimního VT v SAE – zhruba poloviční náklady oproti Austrálii.
·         V jednání jsou přípravy smluv s HUMI Outdoor a AirMarine.
Trenér RD – sjezd:
·         R. Knebel informoval o průběhu akce Kanoisty roku 2012 v Olomouci. Velmi dobrá mediální odezva včetně záznamu na ČT Sport. L.Roleček poděkoval pořadateli za zvládnutí organizace akce.
·         RD sjezd se zúčastnilo MZ v Ardechi spojených s VT a následně lyžařského VT v Livignu v ITA.
·         Ohlásil požadavek na změnu v termínové listině, neboť došlo ke změně termínu konání ME 2013 a to 9.-12.5.2013.
·         TR RD sjezd bude požadovat od členů RD sjezd evidenci tréninku.
·         Přednesl požadavek na zvýšení počtu zpráv na ikanoe.cz a případnou koordinaci se sekcí kanoe rychlost.
·         Informoval o možnosti získání přímých přenosů ze závodů SP od ICF. Projedná s D.Kneblem a následně zašle svaz žádost na ČT.
Trenér RD – junioři a vedoucí SCM:
·         J. Kratochvíl  předložil návrh nominačních kritérií pro RDJ 2013 a dále jmenné složení jednotlivých SCM pro rok 2013.
·         Podána informace o školení trenérů. Velmi vysoká účast včetně současných aktivních závodníků – příslib do budoucna.
Zástupce oddílů - Čechy:
·         M.Bílý  omluven pro pracovní zaneprázdnění
Zástupce oddílů - Morava:
·         B. Šamánek - bez připomínek.
Kontrolní a revizní komise:
·         J. Šťastný – bez připomínek
Sekretariát:
·         Dopis z KRNAPu – dorazil – rozeslán členům Výboru
·         Dotace na údržbu rozeslány na jednotlivé oddíly. Vrácená částka byla přesměrována na údržbu areálu na Císařské louce.
·         ČSK nechal vyrobit logo ke 100.výročí, které by mělo být používáno během příštího roku na všech dokumentech a písemnostech svazu.
·         Medaile pro MČR 2013 jsou zaplaceny a již byly dodány na svaz.
·         Přijetí úspěšných sportovců na MŠMT ČR se v letošním roce neuskuteční. Akci zrušilo MŠMT ČR z finančních důvodů.
·         Výbor byl seznámen s informací, že celkem 13 oddílů nedodalo požadované doklady k vyúčtování dotace a odsouhlasil, že ušetřená částka ve výši 55.473,-Kč bude převedena do rezervy svazu.
·         Svaz společně se sekcí rychlost odevzdal v termínu podklady k finančnímu dotazníku. Následně sekretář ČSKDV obdržel dotaz na počet, frekvenci sjezdových soutěží ve sprintu. Odpověď odeslána podle podkladů R. Knebela.. Oponentury se v letošním roce neuskuteční.
·         Na základě ukončené kontroly materiálu byl sestaven seznam materiálu svazu určeného k odpisu. Výbor pověřuje trenéry Pulteru a Kratochvíla spolu s předsedou KK – J.Šťastným k podepsání odpisového protokolu a následně sekretariát materiál zlikviduje.
·         Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční 20.1.2013. v Praze na Strahově před jednáním Konference ČSK DV.
Zapsal: Eichler                                                                                            Schválil:Pollert
 
                                                                                                        
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů